top of page

Persondatapolitik

I forbindelse med behandling har jeg som autoriseret psykolog og som dataansvarlig pligt til at indsamle og behandle en række personoplysninger. 

Jeg tager databeskyttelse alvorligt og følger de gældende regler omkring opbevaring og behandling af persondata – herunder reglerne i persondataforordningen, psykologloven, autorisationsloven og sundhedsloven.

Dette indebærer bl.a., at jeg opbevarer alle data sikkert, og at jeg kun indsamler oplysninger, der er nødvendige i behandlingen.

Jeg videregiver ikke personoplysninger til andre personer eller instanser, med mindre der er aftale og samtykke til det.

Det er f.eks. relevant, hvis der skal gives tilskud fra Sygeforsikring “Danmark”.

Det kan også være relevant ved erklæringer og status til kommuner, egen læge og forsikringsselskaber.

Al kommunikation der indeholder personfølsomme oplysninger foregår sikkert og krypteret.

Dataansvarlige

Psykolog Annie Gerstøm er dataansvarlig, og sikrer, at  persondata behandles og opbevares forsvarligt i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Kontaktoplysninger for Angus -sundhed og psykologi:

Psykolog Annie Gerstrøm

Tørringvej 54

7300 Jelling

Telefonnummer: 44107090

E-mail: annie@asop.dk

CVR.: 38617265

Typer af personoplysninger

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger i forbindelse med f.eks. psykologsamtaler:

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer og evt. personnummer

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

Helbredsoplysninger

Formålet med indsamling og behandling af dine personoplysninger er med henblik på at kunne hjælpe dig bedst muligt.

Administration og afregning

Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning og ”Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser” (jf. BEK nr. 567 af 19/05/2017)

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte er det af fri vilje. Du har ikke pligt til at give mig personoplysninger. Ønsker du ikke at give mig dine personoplysninger, vil jeg imidlertid ikke kunne varetage de formål, der er beskrevet ovenfor.

I forbindelse med den første samtale vil jeg informere om rammer for fortrolighed, journalpligt samt behandling og opbevaring af personoplysninger. Jeg vil ligeledes bede om samtykke til, at vi må indsamle og opbevare personoplysninger i forbindelse med behandling i klinikken.

Tavshedspligt

Som autoriseret psykolog har Annie tavshedspligt omkring det der fortælles under samtalerne. (jf. psykologlovens §21, stk. 1 og Straffelovens §152 og §§ 152 c-f).

Videregivelse af personoplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

Tavshedspligten gælder med undtagelse af ganske særlige situationer, hvor der er åbenlys fare for dig selv eller andre, eller hvis der gennem lovgivningen er forpligtelse til at videregive oplysninger. I sådanne ganske særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke.

For børn under 18 år gælder det særligt, at jeg, som psykolog, har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis der er alvorlig bekymring for et barns trivsel og udvikling (jf. servicelovens §153 om skærpet underretningspligt).

Hvis samtalerne betales helt eller delvist af andre f.eks. af din kommune eller et forsikringsselskab – vil det i nogle tilfælde være en forudsætning for gennemførelse af behandlingen, at der videregives personoplysninger, men ikke uden dit samtykke.

De personoplysninger der opbevares om afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre afregning og for revision. Disse er underlagt databehandleraftaler, der sikrer, at de håndterer og opbevarer personoplysninger sikkert.

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger

Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis der er givet samtykke til, at jeg må indsamle og behandle dine personoplysninger, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte mig personligt – se kontaktoplysninger ovenfor. Hvis du vælger at tilbagekalde dit samtykke, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det således først virkning fra det tidspunkt, hvor din tilbagetrækning sker.

Jeg sletter personoplysninger efter 5 år

Jeg sletter personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem med henblik på at varetage de formål, som er beskrevet ovenfor.

Som autoriseret psykolog skal jeg dog ifølge psykologloven opbevare dine personoplysninger i 5 år efter seneste notat. Herefter sletter/destruerer jeg journalen på forsvarlig vis i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Personoplysninger til brug for afregning opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Retten til sletning er dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelser eller tilføjelser.


Du har ret til at indgive klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger. Du kan finde kontaktoplysninger på Datatilsynet via www.datatilsynet.dk

Jeg kan altid kontaktes, hvis der er spørgsmål omkring opbevaring og behandling af personoplysninger.

Privatlivspolitikken er udarbejdet den 20.september 2020

bottom of page